TEXT_SIZE

Küldetésnyilatkozatunk

A Mezőcsáti Egressy Béni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete arra törekszik, hogy tevékenységével a tanulók sokoldalú fejlesztése valósuljon meg a szabályozott és a rendszeresen ellenőrzött intézményi folyamatok és a törvényi előírások keretei között.

Vállaljuk, hogy partnereink véleményének, igényeinek figyelembevételével fejlesztjük az oktató-nevelő munkánkat. Gondozott, tiszta épületeinkkel, stabil, jól képzett tantestületünkkel, markánsan kirajzolódó profillal, színvonalas nevelő-oktató munkával Mezőcsát legkeresettebb iskolájává szeretnénk válni az iskolahasználók körében. Arra törekszünk, hogy a város iskolái között kivívott előkelő helyünkkel hírnevünket öregbítsük.

Számunkra az iskola nem a „barnára festett kerítéssel határolt területet” jelenti. Nem pusztán épületként, intézményként, hanem mint a környezetéhez ezer szállal kötődő, annak szövetébe erősen beágyazott szellemi-kulturális centrumot értelmezzük. Olyan iskolát kívánunk működtetni, amelyben a tevékenység minden szereplője elvárásainknak teljesülését érzékeli. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és partneri igényeknek megfelelően szeretetteljes légkörben végzünk.

Intézményünk elsősorban a tanulók igényeinek kíván megfelelni és érdekeit szolgálni. Arra törekszünk, hogy a minőségi munkavégzés elemein túl, megfeleljünk a folyamatosan változó kihívásoknak, fokozatosan növeljük a hatékonyságot és az eredményességet. Ehhez elengedhetetlennek tartjuk a párbeszédet partnereinkkel, hiszen csak közösen, egymás kölcsönös tisztelete mellett érhetjük el céljainkat.

Ezt a párbeszédet már az iskolába lépés előtt megkezdjük leendő tanulóinkkal és szüleikkel, s azt az alapfokú oktatás teljes szakaszában intenzív módon fenntartjuk.

Tanulóinknak nyolc év áll rendelkezésére ahhoz, hogy képességeiket kibontakoztathassák, megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, a világot s az abban zajló természeti és társadalmi folyamatokat.

A mi felelősségünk, hogy ehhez a megismeréshez eszközt adjunk gyermekeinknek. Alapvető feladatunk tehát a kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése.

Alapfeladatunk mellett fontosnak tartjuk a tehetség felismerését, kibontakoztatását, egyidejűleg a lemaradó, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek felzárkóztatását. Mindent meg kell tenni, hogy mentálisan egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságainak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki az iskola kapuján; az integrációs felkészítés során.

Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az élethosszig tartó tanulásra. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés fontosságát.

Céljaink elérésének alapfeltétele a pedagógusok alkalmazottak és a vezetés közös, azonos értékrendet képviselő tevékenysége. Intézményvezetésünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében, a minőségpolitikánk megvalósításában, és biztosítja a hatékony működéshez szükséges feltételeket. Nálunk a minőségi munka, az innováció alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer működtetése és folyamatos fejlesztése.

Pedagógiai hitvallásunk alapja: Tanulóink sokoldalú korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelődésre, pozitív jövőkép megfogalmazására.

Alapvető célunk: Minden gyermek számára megadni azt a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, hogy a modern világ számára egészséges és képzett felnőtté válhasson, aki hisz és bízik önmagában és felelősséget érez környezete és embertársai iránt.

A célhoz vezető úton vállaljuk az EU-konform oktatást; szilárd alapműveltség biztosításával a tanulók képességeiknek megfelelő továbbhaladást és ezen keresztül a gyermeki személyiség teljessé válását.

Hiszen:

„Az iskola arra való; hogy az ember megtanuljon tanulni,

hogy felébredjen a tudás vágya,

megismerje a jól végzett munka örömét,

megismerje az alkotás izgalmát,

megtanulja szeretni, amit csinál és

megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

/Szent-Györgyi Albert/