TEXT_SIZE

Pedagógiánk

 

Az iskola pedagógiai hitvallása

 

A mi iskolánk olyan, ahol:

 

-         a tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelő oktatás folyik,

-         a nevelés funkcióinak /bevezető, kezdő, alapozó, fejlesztő/ ellátása biztosított,

-         fő cél :

o         a szilárd alapműveltség átadása, az ismeretanyag tapasztalatszerzés útján történő átadása és az önálló ismeretszerzés igényének kifejlesztése.

o         estileg, lelkileg, szellemileg, életmódjukat tekintve egészséges ifjak nevelése,

o         növendékeink ízlésének, esztétikai érzékének, igényességének kialakítása,

-         közvetítendő érték:

o         a biológiai lét értékei/ az élet tisztelete: a természet- és környezetvédelme, az egészség értéke/

o         az én harmóniájára vonatkozó értékek/önismeret, önművelés, önnevelés, felelősség önmagunkért és másokért/,

o         a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek/ tisztelet, szolidaritás, szeretet, tolerancia, kommunikációs kultúra/,

o         a társadalmi eredményességre vonatkozó értékek/élethossziglan tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, szellemi igényesség/,

o         humanizált társadalom- és világkép értékei/hazaszeretet, egyetemes emberi jogok tiszteletben tartása, hazai és egyetemes emberi kultúra értékei/,

-         a tudás mellett az ember a legfőbb érték: erényeivel, hibáival,

-         nyitott, őszinte, családias légkör uralkodik: gyermek, szülő, pedagógus, társadalmi segítő jól érzi magát,

-         a nevelőtestület, valamint a dolgozók felfigyelnek a társadalmi környezet elvárásaira, kéréseire és az eredményes munka elismeréseként igénylik a megbecsülést.

-         működésünket együtt hatja át a hagyományok, nemzeti értékek tisztelete és az innováció; a folyamatos fejlesztés,